30 – ročné jubileum otvorenia
Hvezdárne a planetária v Prešove


4. októbra tohto roku sme si pripomenuli 30 rokov odo dňa, kedy bolo Prešovčanom odovzdané do užívania moderné zariadenie planetária. Organizácia začala užívať pomenovanie Krajská hvezdáreň a planetárium v Prešove a pre jej pracovníkov sa otvoril nový priestor pre šírenie astronomických poznatkov v podmienkach krásnej a modernej hviezdnej sály. Kolektív staval na dobrých základoch fungovania v podmienkach ľudovej hvezdárne, ktorá bola v našom meste založená (ako prvá v Slovenskej republike) v 1948 roku a toto pracovisko štartovalo svoju činnosť na kvalitnej a dlhodobej existencii súkromného observatória A. Duchoňa z 30-tych rokov 20 storočia. Moderné dejiny astronómie v Prešove sú hrdou kapitolou v živote tohto mesta a tradícia hvezdárstva, siahajúca do 17 storočia robí samotné mesto jedinečným. Veď šírenie heliocentrizmu z prešovskej pozorovateľne Izraela Hiebnera malo v tých časoch dosah na celú oblasť severného Uhorska a o Jánovi z Prešova sa zmieňuje mestský historický archív ako o hvezdárovi už v 16 st.

S pozorovaniami „starej “Duchoňovej hvezdárne na Hlavnej ulici je spätá súčasná pozorovateľská činnosť, zameraná predovšetkým na zaznamenávanie slnečnej aktivity. Pravidelné prispievanie do európskej databázy výskumu slnečnej fotosféry a pozícia koordinačného centra pre pozorovateľne na Slovensku je dnes výsledkom dlhoročnej systematickej práce prešovského pracoviska v tejto oblasti.

Vývoj v tejto sfére podobne ako v edičnej činnosti, v oblasti výstav, pri programovej tvorbe, v práci s mládežou a prednášateľskej činnosti za uplynulých 30 rokov priniesol zmeny, modernizáciu a rozšírenie ponuky pre priaznivcov astronómie a návštevníkov hvezdárne a planetária. Niekde sme museli pristúpiť aj k prehodnoteniu a revízii. V zásade však súčasné vzdelávacie a popularizačné aktivity umiestňujú toto pracovisko na pozíciu etablovaného astronomického zariadenia, ktoré za uplynulé roky vždy malo potenciál napomáhať školskému vzdelávaciemu systému a osloviť verejnosť.

V oblasti voľnočasových aktivít je z pohľadu prešovskej hvezdárne úspešná krúžková činnosť, tradičná doména tohto pracoviska. To, ako dnes pristupujú po rokoch „zaslúžilí“ klubisti k prešovskej hvezdárni, súvisí s ich stále intenzívnym prežívaním atmosféry a priestoru akoby ich druhého domova. Domova, ktorému je návrat jeho odchovancov nadovšetko milý, aj keď dnes už znie hlasmi ďalšej generácie mladých astronómov.

V ďalšej sfére komunikácie HaP s okolím, astronomickým aj tým neastronomickým veľmi oceňujeme vývoj v partnerstve s inými organizáciami. Zaujímavá je pre nás spolupráca na všetkých stupňoch škôl, ktorá sa deje nad rámec bežných a zaužívaných návštev organizovaných skupín. Špeciálnu oblasť tvoria naše kontakty s poľskými astronomickými pracoviskami, ktoré nám umožňujú podnikať veľmi zaujímavé a osožné stretnutia na oboch stranách našej spoločnej hranice.

Venovať špeciálny priestor každej činnosti, ktorú HaP vykonáva v prospech služby obyvateľstvu, v prospech popularizácie astronómie, by asi nemalo zmysel s ohľadom na umiestnenie príspevku na stránke našej organizácie.

Zverejnením na tomto mieste by som chcel iba pripomenúť slovom a obrazom to, že kedysi pred tridsiatimi rokmi tu bola zrealizovaná skvelá myšlienka - postaviť v Prešove planetárium.

Viliam Kolivoška, riaditeľ HaP v Prešove

Nasledujúca fotogaléria Vám priblíži atmosféru oficiálnej slávnosti k 30 – ročnému jubileu Hvezdárne a planetária v Prešove v kruhu a pri účasti tých, ktorí sú nám blízki.
Legenda k fotografiám:

 • 1. - Prezentovanie histórie a súčasnosti na HaP riaditeľom HaP V. Kolivoškom
 • 2. - Príhovor publiku od zakladateľky KHaP p. Štefánii Lenzovej
 • 3. - Blahoželanie od primátora Prešova p. P. Hagyariho
 • 4. - Vystúpenie generálneho riaditeľa Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove p. M. Vidovenca
 • 5. – 9. Vystúpenia zástupcov SZA a astronomických zariadení z Michaloviec, Žiaru nad Hronom, Humenného a R. Soboty : T.Dobrovodského, G. Kramárekovej, P. Augustína, I. Kudzeja a P. Rapavého
 • 10. – 13. Vystúpenia poľských partnerov z Niepolomic, Jasla, Chorzowa, Czestochowej a Krosna (M.J. Jaglu a T. Pasternaka, R. Prajsnara, B. Zagoly, B. Wszoleka, T. Buryho)
 • 16., 16a – čestný hosť z ČR Dr. J. Grygar
 • 21. – plaketa venovaná pracovníkmi HaP partnerskej organizácii MOA Niepolomice
 • 23. – novo zakúpený astronomický ďalekohľad Meade s priemerom zrkadla 30 cm
 • 24. - predstavenie slnečného ďalekohľadu, majetku ľudovej hvezdárne z 50-tych rokov, po rekonštrukcii M. Kamenickým
 • 25. - jubilejná plaketa umiestnená pri vstupe do planetária
 • ........................
 • 14,15,17,18,19,22 – účastníci podujatia

Podujatie sa konalo 23. októbra 2014

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16-b.jpg 16-a.jpg 17.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg