Pomenovanie Prešov sa ocitlo v novembri 2003 vo svetovej databáze medziplanetárnej hmoty,
čo pre kolektív miestnych hvezdárov, ale aj obyvateľov tohto mesta znamenalo veľkú poctu.

Ako k tomu došlo?

Na začiatku dobrej veci musí byť dobrá myšlienka

Klub mladých astronómov

Kedysi v roku 1968 skrsol v hlavách niekoľkých mladých ľudí nápad, a to bol prvý impulz k tomu, aby 15.3.1968 vznikol Klub mladých astronómov- KMA. Na tomto mieste by sa určite patrilo uviesť mená tých, ktorí boli pri vzniku klubu.

V prvom rade Juraj Humeňanský, vtedy 20-ročný mladý muž, študent PdF UPJŠ Prešov, ktorý zostal verný astronómii celý svoj život. V rokoch 1971 – 1990 pracoval ako odborný pracovník Krajskej hvezdárne v Prešove. V neskorších rokoch až do odchodu do dôchodku bol riaditeľom Hvezdárne a planetária v Prešove.
Milan Ferdinandy, vtedy študent SVŠ na ul. Konštantínova Prešov, dnes žije a pracuje v Košiciach a veľmi aktívne sa stretáva aj s najmladšou generáciou KMA.
Juraj Šterbák, v roku 1968 študent SVŠ na ul. Konštantínova Prešov, po krátkom čase odchádza na vysokú školu do Bratislavy, ale k astronómii si našiel cestu znovu v zrelšom veku a 16.12. 1983 sa stáva členom Slovenskej astronomickej spoločnosti, pobočky v Prešove. Ján Komár, Milan Kohút, Jozef Pruchnerovič, Ondrej Sýkora tiež študenti SVŠ na ul. Konštantínova a Gymnáziu na ul. T. Ševčenka Prešov, odchádzajú v roku 1970 na vysoké školy.

Plynúcim časom pribúdali noví a noví členovia klubu, väčšinou to boli študenti stredných všeobecnovzdelávacích škôl, ale aj stredných odborných škôl. Po maturite častokrát odchádzajú na vysoké školy mimo Prešov a tým opúšťajú klub, niektorí úplne, iní sa zase často vracajú a svojím záujmom o ďalšie dianie v klube značne ovplyvňujú jeho ďalší vývoj.

Nebolo by dobré opomenúť, že existencia klubu úzko súvisela s existenciou hvezdárne v Prešove. Jeho činnosť bola systematicky plánovaná každoročne vymenovávaným výborom klubu, ktorého členovia boli vyberaní spomedzi najaktívnejších klubistov. Úlohou výboru bolo vypracovávať plán práce a činnosti. Klubisti sa v ňom zameriavali na činnosť prednáškovú - organizovanie besied a prednášok pre členov klubu, odbornú – pozorovania premenných hviezd, meteorov, slnečnej fotosféry, každoročne sa organizovali expedície na pozorovanie premenných hviezd a meteorov, popularizačnú – besedy, prednášky, verejné pozorovania, kultúrnu – brigády na sadenie stromčekov, návšteva kín, organizovanie výletov, edičnú – príprava článkov, atď. Všetky podrobnosti diania v klube boli zaznamenávané v kronike, nachádzajúcej sa vo hvezdárni dodnes. Členovia klubu sa zúčastňovali rôznych seminárov, letných škôl astronómie (aj v zahraničí – Poľsko), či vedomostných súťaží. Vďaka týmto aktivitám veľakrát členovia KMA veľmi dôstojne reprezentovali Prešovskú hvezdáreň. U niektorých z nich vzťah k astronómii dokonca ovplyvnil celý ich život a pracujú v tejto oblasti dodnes. Formovali sa tu mnohé kamarátske vzťahy, ktoré neprekonal ani čas, a to nás viedlo k tomu, že dodnes organizujeme výročné klubové stretnutia každých päť rokov. Pri pohľade do kroniky sa mi to zdá, akoby to všetko bolo včera – stretnutia v klube, maturity, promócie, svadby a dokonca aj smutné udalosti, ako úmrtia niektorých z nás, čo vždy veľmi zabolí, lebo nás väčšinou spájali nádherné spomienky, spomienky na mladosť.

Renáta Kolivošková (Petková)
členka KMA

A planétka Prešov ?