Stretnutie s pátrom Gáborom
Stretnutie s pátrom Gáborom,
vedúcim arizonského pracoviska Vatikánskeho observatória,
pri príležitosti jeho vystúpenia na Hvezdárni a planetárium v Prešove:

Sme vo vesmíre sami ?

Anotácia

Už Anaxagorás (5. stor. pr. Kr.) uvažoval o existencii množstva obývaných svetov, ale k objavu prvej planéty mimo Slnečnú sústavu došlo až v roku 1995. Dnes astronómovia poznajú asi 2000 takých exoplanét. Aké sú súčasné a plánované projekty výzkumu v tejo oblasti? Kedy budeme schopní zjistit, či na niektorej exoplanéte je život podobný pozemskému?

Prednáška sa orientuje na súčasné prírodovedecké bádanie v oblasti astrobiológie s dôrazom na exoplanéty. Vymenúva rôzne prístupy (abiogenéza, pozemské extrémofilné organizmy, život v Slnečnej sústave atď.), a v ďalšej časti sa venuje jednotlivým metódam detekcie exoplanét a vývoju metód určených na ich charakterizáciu. Uvádza tému spektroskopických známok života.

Na doplnenie v rámci besedy je pripravený obrazový materiál o Vatikánskom observatóriu, o dejinách debaty o kozmickom pluralizme (mnohosť obývaných svetov), o ideologizácii históriografie vedy, ako aj animácie na ilustrovanie kozmických škál (že najmä úplným laikom prospeje séria animácii, m.i. z Haydenovho planetária v New Yorku a Adlerovho v Chicagu, aby si uvedomili základný kontext: veľkosť Slnečnej sústavy, našej Galaxie, našej Miestnej superkopy galaxií, pozorovateľný vesmír a náš vesmír ako celok).


Kto je páter Pavol Gábor ?

    – košický rodák (nar. 1969)
    – vyštudoval fyziku elementárnych častíc na MFF UK v Prahe
    – v rámci štúdia pobýval v CERNe a v Grenobli
    – v r. 1995 vstúpil do jezuitského rehoľného rádu. Kňazom je od r. 2004
    – študoval filozofiu v Krakove a teológiu v Paríži, kde aj získal doktorát z astrofyziky
    – pracuje na Vatikánskom observatóriu v Arizone
    – zaoberá sa vývojom astronomických prístrojov
    – od r. 2011 riadi arizonské pracovisko Vatikánskeho observatória


Stretnutie sa uskutočnilo 25. septembra v dvoch termínoch: 17:00 a 19:30 hodine.
Voľným pokračovaním podujatia o 19:30 hodine bol program akcie Noc na hvezdárni.
Vstupné: 1€ (2€)

Plagát vo formáte pdf