O PROJEKTE RIEŠITELIA ŽIADATEĽ AKTIVITY PUBLICITA AKTUALITYZoznam riešiteľov

  • PaedDr. Juraj Humeňanský – vedúci projektu
  • Renáta Kolivošková – zástupca vedúceho projektu
  • RNDr. Danica Jančušková – zástupca vedúceho projektu
  • Mgr. Viliam Kolivoška
  • Mgr. Peter Ivan
  • Roman Šankvalier
  • Mgr. Roman Tomčík
  • RNDr. Peter Begeni