Univerzita tretieho veku – špecializácia astronómia 2009 – 2011

V roku 2009 nadviazala HaP v Prešove spoluprácu s Univerzitou tretieho veku (UTV) na Prešovskej univerzite, následkom čoho bolo, že v akademických rokoch 2009/2010 a 2010/2011 prebiehala výučba novovzniknutej špecializácie Astronómia v priestoroch Hvezdárne a planetária v Prešove.

UTV je záujmovo-vzdelávacia inštitúcia v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania. Svojou činnosťou a poslaním nadväzuje na gerontologický program UNESCO. Jej základnou úlohou je optimálnym spôsobom sprostredkúvať vedecké poznatky vo vybraných odboroch ľuďom v postproduktívnom veku, ako aj tým starším ľuďom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu zapájať do každodenného pracovného procesu, resp. prejavujú záujem zúčastňovať sa záujmového vzdelávania.

Prvá UTV bola založená v roku 1973 v Toulouse vo Francúzsku. V priebehu niekoľkých rokov sa univerzity rozšírili v ďalších krajinách - v súčasnosti je vo svete vyše 1700 UTV. Na Slovensku bola prvá UTV založená v roku 1990 na Univerzite Komenského v Bratislave. Postupne vznikli UTV aj v ďalších mestách s vysokými školami (Banská Bystrica, Košice, Liptovský Mikuláš, Nitra, Prešov, Ružomberok, Trenčín, Trnava, Zvolen, Žilina). UTV na Prešovskej univerzite má ešte detašované pracovisko v Spišskej Novej Vsi na Akadémii vzdelávania.

Štúdium na UTV je trojročné. Obsahom prvého ročníka štúdia je spravidla všeobecný informatívny základ pre všetkých študujúcich. Po úspešnom ukončení štúdia sa študujúci môžu zapísať do ďalšieho ročníka na zvolenú odbornú špecializáciu.

Na novú špecializáciu Astronómia sa zapísalo 10 študentov UTV, ktorí ju v máji 2011 aj úspešne ukončili. Všetci študenti sa poctivo zúčastňovali nielen povinného štúdia, ale aj na ďalších podujatiach organizovaných Hvezdárňou a planetáriom v Prešove, z ktorých najobľúbenejšie boli astronomické pozorovania skutočnej oblohy. V rámci povinných prednášok sa veľmi často využívala umelá hviezdna obloha planetária, kde sa prakticky naučili spoznávať súhvezdia, najjasnejšie hviezdy, planéty viditeľné voľným okom a zoznámili sa s ďalšími zaujímavosťami, ktoré planetárium poskytuje. V rámci domácich zadaní radi riešili doplňovačky a mapy hviezdnej oblohy. Všetkých astronómia tak nadchla, že si podali prihlášky do Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a naďalej chcú takouto formou udržiavať kontakt s astronómiou a s Hvezdárňou a planetáriom v Prešove.

V rámci dvojročného učebného programu UTV špecializácie Astronómia prednášali dlhoroční odborní pracovníci Hvezdárne a planetária v Prešove: Mgr. Peter Ivan, PaedDr. Juraj Humeňanský (riaditeľ), Mgr. Viliam Kolivoška a RNDr. Danica Jančušková, ktorá bola zároveň koordinátorkou štúdia.

Bola to veľmi milá a zaujímavá práca so seniormi – zanietenými študentmi. Ďakujeme Centru celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove, že sme sa mohli podieľať na UTV a prispieť k záujmovému vzdelávaniu seniorov.

RNDr. Danica Jančušková,
koordinátorka štúdia

Fotogaléria

Pre otvorenie okna galérie kliknite na ľubovoľnú fotografiu

Rok 2009/2010


Rok 2010/2011