Verejné obstarávanie

Nadlimitné
zákazky
Podlimitné
zákazky
Zákazky
s nízkou hodnotou
Zákazky podľa
§ 9 ods. 9
Súhrná správa
o zákazkáchZákazky podľa § 9 ods. 9

Hvezdáreň a planetárium v Prešove je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Hvezdáreň a planetárium v Prešove
Dilongova 17
080 01 Prešov
Štatutárny zástupca: Mgr. Viliam Kolivoška, riaditeľ

e-mail: ekonomastropresov.sk
internetová adresa URL: www.astropresov.sk
telefón: +421 51 77 332 18

IČO: 37781324
DIČ: 2021446163
IČ DPH: nie je registrovaným platcom DPH

Predmet zákazky Dátum zverejnenia zákazky Predpokladaná hodnota s DPH Termín predloženia ponuky Termín dodania predmetu zákazky
Výstavba parkoviska – rozšírenie spevnených plôch 7.3.2014 7 100,00 EUR 31.3.2014 júl a august 2014
Prenosný zrkadlový ďalekohľad
2. kolo
8.1.2014 6 600,00 EUR 31.1.2014 31.7.2014
Prenosný zrkadlový ďalekohľad
1. kolo
9.12.2013 6 600,00 EUR 31.12.2013 28.2.2014