Verejné obstarávanie

Nadlimitné
zákazky
Podlimitné
zákazky
Zákazky
s nízkou hodnotou
Zákazky podľa
§ 9 ods. 9
Súhrná správa
o zákazkáchZákazky s nízkou hodnotou

Hvezdáreň a planetárium v Prešove je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Hvezdáreň a planetárium v Prešove
Dilongova 17
080 01 Prešov
Štatutárny zástupca: Mgr. Viliam Kolivoška, riaditeľ

e-mail: ekonomastropresov.sk
internetová adresa URL: www.astropresov.sk
telefón: +421 51 77 332 18

IČO: 37781324
DIČ: 2021446163
IČ DPH: nie je registrovaným platcom DPH

Predmet zákazky Dátum zverejnenia zákazky Predpokladaná hodnota s DPH Termín predloženia ponuky Termín dodania predmetu zákazky
Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby 22.7.2016 18 500,00 EUR 29.7.2016 august 2016