Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRYZmluvná strana Adresa IČO Zmluva Hodnota v EUR Podrobnosti
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom Mierová 4,
066 01 Humenné
37781421 Zmluva o výpožičke - prívesný vozík s príslušenstvom   súbor PDF
Mesto Prešov -
Mestský úrad
Hlavná 73,
080 01 Prešov
00327646 Rozhodnutie č. 076262/2013 -
daň z nehnuteľností
na rok 2013
1 640,30 súbor PDF
Mesto Prešov -
Mestský úrad
Hlavná 73,
080 01 Prešov
00327646 Rozhodnutie č. 1630003522 - miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
za rok 2013
110,10 súbor PDF
Gastro-Pall, s.r.o. Sládkovičova 25,
080 01 Prešov
36489832 Dodatok č. 5 k zmluve
o poskytovaní stravy
  súbor PDF
RAFSTAV, s.r.o. 082 42 Bzenov 119 46498729 Zmluva o stavebnom dozore 500,00 súbor PDF
UNISTAV, s.r.o., Prešov Hu Surdoku 25,
080 01 Prešov
17147387 Rekonštrukcia plynovej kotolne - odstránenie havarijného stavu 46 747,74 súbor PDF
RAFSTAV, s.r.o. 082 42 Bzenov 119 46498729 Výkon verejného obstarávania 17 za h súbor PDF
Mesto Prešov - Mestský úrad Hlavná 73,
080 01 Prešov
327646 Rozhodnutie č. 1630003522 - miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
za rok 2012
205,92 súbor PDF
Mesto Prešov - Mestský úrad Hlavná 73,
080 01 Prešov
327646 Rozhodnutie č. 076262/2012 -
daň z nehnuteľností
na rok 2012
1 656,00 súbor PDF
Agentúra na podporu výskumu a vývoja Mýtna 23,
811 07 Bratislava
30797764 Dodatok č. 3 k Zmluve o pskytnutí prostriedkov č. LPP-0014-09 v znení jej platných dodatkov 9 379,50 súbor PDF
QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu Štúrova 27,
042 80 Košice
36855472 Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie motorových vozidiel
2-857-011999
279,28 súbor PDF
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4,
815 74 Bratislava
151700 Poistná zmluva č. 411 012 571 - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 1 150,20 súbor PDF
Agentúra na podporu výskumu a vývoja Mýtna 23,
811 07 Bratislava
30797764 Dodatok č. 3 k Zmluve o pskytnutí prostriedkov č. LPP-0014-09 v znení jej platných dodatkov 9 379,50 súbor PDF
Mesto Prešov - Mestský úrad Hlavná 73,
080 01 Prešov
327646 Platový výmer č. 1630003522 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2011 137,28 súbor PDF
Mesto Prešov - Mestský úrad Hlavná 73,
080 01 Prešov
327646 Platový výmer č. 076262/2011 -
daň z nehnuteľnosti
na rok 2011
1 010,52 súbor PDF
RTVS, s.r.o. Staré Grunty 2,
841 04 Bratislava
36857432 koncesionárske poplatky 18,58 súbor PDF
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove Štúrova 7,
080 01 Prešov
735850 Dodatok k zmuve č. 08/105/2000 o poskytovaní služby technickej ochrany 8,30 súbor PDF
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove Štúrova 7,
080 01 Prešov
735850 Dodatok k zmuve č. 08/105/2000 o poskytovaní služby technickej ochrany 3,98 súbor PDF
Prvá prešovská stravovacia spoločnosť, s.r.o. Čsl. Armády 29,
080 01 Prešov
36475360 Dodatok k zmluve o poskytovaní stravy   súbor PDF
Gastro-Pall, s.r.o. Sládkovičova 25,
080 01 Prešov
36489832 Dodatok k zmluve o poskytovaní stravy   súbor PDF