O PROJEKTE RIEŠITELIA ŽIADATEĽ AKTIVITY PUBLICITA AKTUALITYCiele projektu

Cieľové skupiny

 

Projektor planetária Exkurzia v planetáru Agentúra na podporu výskumu a vývoja