Meranie svetelného znečistenia

Svetelné znečistenie je téma, o ktorej sa v poslednej dobe začína písať pomerne často. Jeho existenciu aj negatívne vplyvy si uvedomujeme, bez väčších problémov vieme rozlíšiť miesta s vyššou a nižšou úrovňou svetelného znečistenia. Jeho úroveň sa však dá merať aj presne a to viacerými spôsobmi a metódami, počnúc jednoduchými pozorovaniami z povrchu, končiac až pri meraní satelitmi z obežnej dráhy.

Jedným zo spôsobov, ako určiť úroveň svetelného znečistenia je práve nočné snímkovanie povrchu družicami z obežnej dráhy. Nasnímané dáta sa pomocou vedeckých metód ďalej spracúvajú a výsledkom sú zvyčajne mapy svetelného znečistenia, ktoré grafickým spôsobom informujú o jeho úrovni na rôznych miestach. Opakovanými meraniami v priebehu niekoľkých rokov až desaťročí môžeme sledovať aj vývoj úrovne umelého jasu nočnej oblohy. Nevýhodou je, že takéto dáta nie sú publikované často, takže mapy svetelného znečistenia môžu byť zastarané. Pomocou takýchto máp napríklad nájdete vhodné pozorovacie lokality v rámci Slovenska či Európy (napríklad Park tmavej oblohy Poloniny), no pravdepodobne nebudú dostatočne detailné, aby Vám pomohli nájsť pozorovacie miesto v okolí do 20 km od bydliska.

Na meranie lokálnych podmienok sú vhodnejšie merania z povrchu a aj tie sa dajú urobiť rôznymi, sofistikovanejšími i jednoduchšími metódami.

Tou najjednoduchšou a najdostupnejšou pre akéhokoľvek záujemcu je pozorovanie skutočnej nočnej oblohy a porovnávanie reálneho stavu (viditeľnosti jednotlivých hviezd) s mapkami simulujúcimi rôznu úroveň svetelného znečistenia. Túto metódu využívajú aj vedecko-popularizačné projekty, ako napríklad Globe at Night a to najmä vďaka tomu, že na odhad úrovne svetelného znečistenia týmto spôsobom nie je potrebné žiadne technické vybavenie ani vedomosti.

Pre zjednodušenie takýchto pozorovaní a rovnako aj pre ich zbieranie sú k dispozícií viaceré aplikácie pre inteligentné telefóny s operačnými systémami Android aj iOS, ktoré užívateľa celým pozorovaním prevedú, pomôžu mu nájsť vybrané porovnávacie hviezdy na oblohe a tak určiť úroveň svetelného znečistenia v mieste pozorovania.

Veľmi jednoduchou metódou, ale už náročnejšou najmä na financie je použiť špecializované meracie prístroje, ktoré vyrába firma Unihedron a sú známe pod menom SQM – Sky Quality Meter. Ich používanie je však veľmi jednoduché a prístroje sú veľmi presné, takže je jednoduché jednotlivé lokality a merania porovnávať. Po stlačení tlačidla sa po chvíľke na displeji prístroja zobrazí číslo, ktoré určuje jas oblohy v magnitúdach na uhlovú štvorcovú sekundu. Kanadská firma vyrába viacero modelov, na ručné meranie ale aj kontinuálne meranie pomocou počítača, či autonómne meranie. Vďaka týmto možnostiam sa prístroje používajú ako na amatérske, tak aj vedecké aplikácie, dnes sú SQM asi najvyužívanejšou metódou merania svetelného znečistenia z povrchu. Veľmi presné výsledky dosahujú metódy využívajúce CCD technológiu, napríklad aj nové All-Sky kamery, ktoré patentovala University of Granada v júni minulého roka. Takýto spôsob je však finančne náročný, vyžaduje technické vybavenie, zručnosti i spracovanie dát, takže sa používa výlučne na vedecký výskum. Jednoduchšou náhradou je podobné meranie pomocou digitálnych zrkadloviek, ktoré však prináša aj isté nevýhody, medzi inými najmä to, že z fotografie je veľmi zložité bez ďalších znalostí a spracovania určiť jas v bežne používaných jednotkách, aby ste mohli svoje pozorovania porovnať s pozorovaniami iných pozorovateľov. Rovnako pri porovnávaní vlastných pozorovaní sa treba mať na pozore, aby ste vždy použili rovnaké nastavenie fotoaparátu (ISO, dĺžku expozície, clonu …), aby ste sa vyhli nedopatreniam pri vyhodnotení pozorovaní.

Svetelné znečistenie, či už vieme alebo nevieme jeho úroveň v mieste bydliska či pozorovania, je vážnym problémom nielen pre nás astronómov, ale negatívne ovplyvňuje mnohé oblasti nášho života, počnúc zdravím až po bezpečnosť, negatívne ovplyvňuje celú prírodu, živočíchy aj rastliny.

Ak sa chcete zapojiť aj Vy do merania svetelného znečistenia, zvážte napríklad zapojenie do projektu Globe at Nightktorý prebieha v dvanástich termínoch počas celého roka. Dôležité však je uvedomiť si nielen to, že svetelné znečistenie môžeme merať metódami opisovanými v článku a inými, ale aj to, že svetelné znečistenie môžeme obmedziť, stačí svietiť tam, kde to naozaj potrebujeme, teda na cestu a chodník, nie do okien bytov a do oblohy.

Jaroslav Merc, Veronika Foldynová
SAS pri SAV, SZA, Klub astronómov Pallas