Podávanie sťažností a podnetov

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov sťažnosti a podnety môžete podať:

Osobne na sekretariáte vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove, Dilongova 31, 080 01  Prešov
Pondelok – Piatok  v čase 8.00 – 15.00 hod.

Zaslaním poštou na korešpondenčnú adresu
Hvezdáreň a planetárium v Prešove
Dilongova 31
080 01  Prešov

Telefonicky na tel. čísle 051/7733218

Elektronickou poštou
hapastropresov.sk