Podávanie oznámení o protispoločenskej činnosti pre zamestnancov PSK a OvZP

Podávanie oznámení o protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre zamestnancov PSK a OvZP môžete realizovať podľa usmernení na stránke Prešovského samosprávneho kraja:
www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/ziadost-podnet-navrh-staznost/podnety-podla-zakona-c-307-z-roku-2014

Možnosť podania podnetu

Podnet možno podať

písomne,
ústne do záznamu alebo
elektronickou poštou.

Zodpovednou osobou je hlavný kontrolór PSK.

Písomné podanie

Písomný podnet sa zasiela na adresu:

Úrad PSK – Hlavný kontrolór
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Obálka s podnetom musí byť označená: “Oznámenie – protispoločenská činnosť – NEOTVÁRAŤ”.

Ústne podanie

Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom hlavného kontrolóra.

Elektronické podanie

Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby:
opscvucpo.sk.

Táto forma podania podnetu je prístupná 24 hodín denne.