Sprístupnenie informácií

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadosť o sprístupnenie informácií môžete podať:

Osobne na sekretariáte vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove, Dilongova 31, 080 01  Prešov
Pondelok – Piatok  v čase 8.00 – 15.00 hod.

Zaslaním poštou na korešpondenčnú adresu
Hvezdáreň a planetárium v Prešove
Dilongova 31
080 01  Prešov

Telefonicky na tel. čísle 051/7733218

Elektronickou poštou
hapastropresov.sk

Sadzobník úhrad Hvezdárne a planetária v Prešove za poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií č. 481/2000 Z. z. o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií.

Úhradu materiálnych nákladov na sprístupnenie informácií Hvezdáreň a planetárium v Prešove určuje nasledovne:

Vyhotovenie fotokópií

  • kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej   –  0,10 €
  • skenovanie A4 jedna strana                             –  0,05 €
  • kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej     –  0,15 €
  • kopírovanie jednostrannej A3 čiernobielej   –  0,16 €
  • kopírovanie obojstrannej A3 čiernobielej     –  0,20 €
  • CD–R 1 ks podľa nákupnej ceny nosiča
  • poštové poplatky podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty

Informácie zasielané e-mailom a telefonicky sú poskytované bezplatne. Náklad za poskytovanie informácií sa realizuje platbou v hotovosti do pokladne hvezdárne, alebo zaslaním vybavenej žiadosti na dobierku žiadateľovi doporučene. Hvezdáreň a planetárium v Prešove si vyhradzuje právo upraviť tento sadzobník úhrad s vývojom cien poštových služieb a ostatných materiálových nákladov.