Vyhlásenie o prístupnosti

Webová stránka je prispôsobená štandardu Blind Friendly Web. Pri vytváraní stránky boli dodržané nasledovné body:

  • Grafické objekty použité k ovládaniu stránky majú definovanú textovú alternatívu
  • Obsah stránky je dostupný aj bez použitia skriptov, appletov, obrázkov alebo kaskádových štýlov
  • Stránka používa bez-tabuľkový layout
  • Stránka nepoužíva klikatené mapy
  • Farby pozadia a popredia sú dostatočne kontrastné, tak by vždy získali hodnotenie AAA
  • Elementy ktoré obsahujú text štandardnej veľkosti, zároveň neobsahujú pozadie ktoré by znižovalo ich kontrast
  • Kód stránky sa v rámci možností snaží čo najviac priblížiť štandardu HTML 5.
  • Na webovej stránke nekmitá nič rýchlejšie ako raz za sekundu
  • Prvky ktoré tvoria nadpisy a zoznamy sú korektne vyznačené v zdrojovom kóde
  • Formulárové prvky majú výstižný názov