Vzdelávacie audiovizuálne programy v prednáškovej sále

Meteorológia

Program je určený žiakom 7. ročníka ZŠ a astronomickým krúžkom.
Zaoberá sa meteorológiou – vedou o počasí, ktorá skúma fyzikálne javy a procesy v atmosfére. Po krátkom prehľade postupného rozvoja meteorológie sa program orientuje na atmosféru, jej základné charakteristiky a zloženie. Vysvetľujú sa základné meteorologické prvky – teplota, tlak, vlhkosť vzduchu, vietor, oblačnosť, zrážky a pod. Ďalej sa pozornosť venuje prístrojom, ktoré sa používajú na meranie základných meteorologických prvkov. Stručne sa hovorí o prúdení vzduchu, o cyklónach a anticyklónach.
Dĺžka trvania: 29 minút

Od prachu k hviezdam

Program je vhodný pre žiakov vyšších ročník ZŠ, študentov SŠ a dospelých.
Pútavou formou približuje históriu kozmonautiky od jej prvých nesmelých krokov po súčasné úspechy ľudstva. V úvode sa spomínajú legendy o lietaní, prvé pokusy s balónmi a konštrukcie lietajúcich strojov – lietadiel. Ďalej sa program venuje významným medzníkom kozmonautiky, od prvého Sputnika po nedávne výsledky výskumu kozmu. Záver patrí praktickému významu kozmonautiky pre človeka.
Dĺžka trvania: 23 minút

Okamih bez Slnka

Program je vhodný pre žiakov 9. ročníka ZŠ a širokú verejnosť.
Podrobnejšie sa zaoberá zatmením Slnka. Po úvodnej historickej fikcii zatmenia Slnka z roku 585 pred n.l. sa vysvetľuje, za akých podmienok nastáva tento jav a aké druhy zatmení sú pozorovateľné na Zemi. Ďalej sa popisuje priebeh úplného zatmenia Slnka a niektoré zaujímavé historické udalosti súvisiace so zatmením Slnka. Zodpovedá sa na otázky, prečo a ako sa pozoruje tento úkaz. Program končí autentickým videozáznamom úplného zatmenia Slnka z roku 1991, pozorovaného v Mexiku. Počas ukážky sú uvedené aj zaujímavé štatistické údaje o zatmeniach Slnka.
Dĺžka trvania: 29 minút

Optika a optické prístroje v astronómii

Program je určený žiakom vyšších ročníkov ZŠ a astronomickým krúžkom.
Krátko sa venuje zdrojom svetla, ďalej sa vysvetľuje optické prostredie, šírenie svetla v optickom prostredí a určovanie rýchlosti svetla. Zaoberá sa tiež problematikou rozptylu, odrazu a prechodu svetla optickými sústavami. Popisuje významné šošovkové a zrkadlové ďalekohľady a poukazuje na možnosti ich uplatnenia v astronomickej praxi. V závere sú uvedené kontrolné otázky s odpoveďami.
Dĺžka trvania: 25 minút

Prázdniny v kozme

Program je vhodný pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ.
Veľká túžba malého Miloša sa vyplní jednej noci v sne. Spolu so skúseným kamarátom kozmonautom sa dostane do výcvikového strediska kozmonautov a prejde neľahkým výcvikom. Na pomyselnej rakete sa prenesie na orbitálnu stanicu a spolu so svojimi kamarátmi kozmonautmi zažije veľa poučných aj napínavých príhod. Cieľom tohto programu je vhodnou formou priblížiť deťom prípravu kozmonautov na Zemi i v kozme, ktorá je nielen veľmi zaujímavá, ale aj mimoriadne náročná.
Dĺžka trvania: 22 minút

Prístroje v astronómii

Program je určený astronomickým krúžkom a študentom SŠ.
Cielom programu je nenárocnou formou podat ucelený prehlad pozorovacej techniky v období pred vynájdením dalekohladu (gnómon, slnecné hodiny, kvadrant, astroláb a podobne) a rovnako aj neskôr (dalekohlady, fotografia, spektroskop, radar, kozmonautika, obrie dalekohlady, CCD detektory). Jednoduchou formou sa popisuje princíp týchto prístrojov, ich využitie a praktický prínos pre astronomický výskum.
Dĺžka trvania: 31 minút

Projekt Apollo

Program je určený študentom SŠ a širokej verejnosti.
Projektom Apollo začala americká kozmonautika priamy výskum Mesiaca. Popisujú sa projekty a pokusy na zostrojenie nosných rakiet, výpočty a teoretické predpoklady pristátia človeka na Mesiaci. Ďalej sa tu rozoberá pristátie prvého človeka na Mesiaci v roku 1969 a pobyt prvých ľudí na jeho povrchu. Záver sa venuje ďalším posádkam programu Apollo a ich výskumným úlohám.
Dĺžka trvania: 30 minút

Putovanie vesmírom

Program určený žiakom 1. – 2. ročníka ZŠ.
Hvezdár Florián, ktorý rád pozoruje ďalekohľadom, zodpovedá zvedavé otázky malej Veroniky o tom, čo je väčšie, Slnko alebo Mesiac a ako sú od nás ďaleko, ako vyzerajú zblízka, odkiaľ to všetko vieme a podobne. Hvezdár ďalej vysvetľuje, ako vyzerá život hviezdičiek, ktoré môžeme v noci vidieť na oblohe, čo sú to planéty a že aj Zem je guľatá ako iné planéty.
Dĺžka trvania: 14 minút

Rozhovory o vesmíre

Program urcený žiakom 3. rocníka ZŠ.
Podáva ucelený obraz o najzákladnejších pojmoch astronómie. Nenáročnou formou, rozhovorom otca a synčeka Martina, sa žiaci dozvedajú o hviezdnej oblohe, súhvezdiach, o Polárke, o povrchu Mesiaca, o Zemi. Pradávne grécke báje im priblížia Veľkú medvedicu, Malého medveďa a niektoré ďalšie súhvezdia. Ďalej sa vysvetľujú javy striedania dna a noci a ročných období. Prístupnou formou je načrtnuté striedanie mesačných fáz a základný rozdiel medzi hviezdami a planétami.
Dĺžka trvania: 18 minút

Slnečná sústava

Program vhodný pre žiakov vyšších ročníkov ZŠ.
Svet planét, mesiacov, komét, meteoroidov a jedinej hviezdy. Program ponúka prehľadný spôsob poznávania nášho najbližšieho vesmírneho priestoru od mytologických predstáv až po výsledky moderného kozmického výskumu.
Dĺžka trvania: 42 minút

Slnečná sústava – skrátená verzia

Program vhodný pre žiakov vyšších ročníkov ZŠ.
Svet planét, mesiacov, komét, meteoroidov a jedinej hviezdy. Program ponúka prehľadný spôsob poznávania nášho najbližšieho vesmírneho priestoru od mytologických predstáv až po výsledky moderného kozmického výskumu.
Dĺžka trvania: 32 minút

V tieni Zeme

Program vhodný pre žiakov vyšších ročníkov ZŠ, SŠ a dospelých.
V úvode je jednoduchou formou vysvetlený jav zatmenia Mesiaca, jeho fázy a priebeh. Ďalej nasleduje galéria fotografií s textovým popisom, kde sa dokumentuje skutočný priebeh zatmenia Mesiaca. V ďalšej časti sa formou otázok a odpovedí objasňuje tento jav podrobnejšie a uvedie sa zopár zaujímavostí s ním súvisiacich. Pre lepšiu názornosť sa program končí zrýchleným videozáznamom priebehu úplného Zatmenia Mesiaca.
Dĺžka trvania: 21 minút

Vývoj Zeme a slnečnej sústavy

Program je určený žiakom 8. ročníka ZŠ na doplnenie učiva prírodopisu a astronomickým krúžkom.
Rozsiahlejšie sa rozoberá teória formovania slnečnej sústavy z medzihviezdneho prachu a plynu. Poukazuje sa na spoločný pôvod Slnka a všetkých planét slnečnej sústavy. Ďalej sa hovorí o postupnom vývoji Zeme, o vytvorení atmosféry, formovaní jej povrchu a vývoji života. Krátko sa nazerá do budúcnosti a uvažuje sa o časovo ohraničenej existencii Zeme a celej slnečnej sústavy.
Dĺžka trvania: 21 minút

Žijeme na Zemi

Program vhodný pre vyššie ročníky ZŠ, stredoškolákov a dospelých.
Environmentálny, hudobno–reportážny program o zodpovednosti človeka za vplyvy vyvolané vedecko–technickým pokrokom. Program je koncipovaný vo forme prezentácie s filmovými, obrazovými a hudobnými blokmi so zakončením pod hviezdnou oblohou.
Dĺžka trvania: 50 minút