Obnova budovy a zníženie jej energetickej náročnosti

Obnova budovy a zníženie jej energetickej náročnosti

Predmetom projektu bola realizácia opatrení zameraných na zníženie energetickej náročnosti v zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – Hvezdáreň a planetárium v Prešove. Výsledkom projektu sú energetické opatrenia realizované vo 2 stavebných objektoch v správe prijímateľa, ktoré sú zamerané na zateplenie obvodového plášťa, zateplenie striech, výmenu otvorových konštrukcií, zateplenie podláh nad exteriérom, inštaláciu systémov merania a riadenia, výmenu svetelných zdrojov a svietidiel a inštaláciu obnoviteľných zdrojov.
Realizácia opatrení zabezpečila splnenie cieľa zníženia spotreby tepla na vykurovanie budovy a zvýšenie jej energetickej hospodárnosti. Zároveň bol dosiahnutý stav, že budova splnila energetické kritérium, kritérium minimálnych tepelnoizolačných vlastností a hygienické kritérium. Výmenou okien, zateplením strechy a obvodového plášťa objektu prijímateľ výrazne znížil tepelné straty, náklady na energie a taktiež prispeje k znižovaniu produkcie skleníkových plynov. Inštaláciou obnoviteľných zdrojov energie prispieva projekt k zvýšeniu podielu OZE na celkovej spotrebe energie vo verejnej správe.
Z ekonomického hľadiska sa realizáciou dosiahlo zlepšenie hospodárnosti prijímateľa prostredníctvom úspor energie a zvýšenia energetickej efektívnosti budovy.