Obnova budovy a zníženie jej energetickej náročnosti

Predmetom projektu je realizácia opatrení na zníženie energetickej náročnosti v zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – Hvezdáreň a planetárium v Prešove. Výsledkom projektu budú energetické opatrenia realizované v 2 stavebných objektoch v správe prijímateľa a budú zamerané na zateplenie obvodového plášťa, zateplenie striech, výmenu otvorových konštrukcií, zateplenie podláh nad exteriérom, inštaláciu systémov merania a riadenia, výmenu svetelných zdrojov a svietidiel a inštaláciu obnoviteľných zdrojov.
Realizáciou opatrení je možné splniť cieľ znížiť spotrebu tepla na vykurovanie budov a zvýšiť ich energetickú hospodárnosť. Zároveň bude dosiahnutý stav, že budovy splnia energetické kritérium, kritérium minimálnych tepelnoizolačných vlastností a kritérium hygienické. Výmenou okien, zateplením striech a obvodových plášťov objektov prijímateľ
výrazne zníži tepelné straty, náklady na energie a taktiež prispeje k znižovaniu produkcie skleníkových plynov v zemskej atmosfére. Inštaláciou obnoviteľných zdrojov energie prispeje projekt k zvýšeniu podielu OZE na celkovej spotrebe energie vo verejnej správe.
Z ekonomického hľadiska sa realizáciou dosiahne zlepšenie hospodárnosti prijímateľa prostredníctvom úspor energie a zvýšenia energetickej efektívnosti budov zariadenia.