Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV pobočka Prešov

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV je dobrovoľné výberové združenie vedeckých a pedagogických pracovníkov a priateľov astronómie. Má dlhoročnú tradíciu, vznikla v roku 1959 ako samostatná zložka ČSAS pri ČSAV.

V súčasnosti sa SAS pri SAV organizačne člení na 7 odbočiek: Banská Bystrica, Bratislava, Hlohovec, Hurbanovo, Prešov, Tatranská Lomnica a Žilina. Činnosť SAS pri SAV riadi Hlavný výbor so sídlom na Astronomickom ústave v Tatranskej Lomnici. Vedecko-výskumná činnosť Spoločnosti sa realizuje v šiestich odborných sekciách a v dvoch komisiách. Sú to sekcie stelárna, slnečná, medziplanetárnej hmoty, zákrytov a zatmení, astronomickej fotografie a sekcia ochrany pred svetelným znečistením, komisie terminologická a pedagogická.

Prešovská odbočka SAS pri SAV bola založená v roku 1962. Jej predchodcom bol Miestny odbor Štefánikovej astronomickej spoločnosti, z iniciatívy ktorého vznikla v roku 1948 v Prešove prvá Ľudová hvezdáreň na Slovensku. Prešovská odbočka má v súčasnosti 40 členov. Väčšina našich členov je z Prešova, ale máme členov aj z Humenného, z Košíc, z Michaloviec, zo Sabinova, ale aj takých, ktorí sú dlhodobo mimo Prešova, resp. mimo Slovenska.

Členovia prešovskej odbočky SAS pri SAV sa pravidelne schádzajú na členských schôdzach spojených s odborným programom. Na všetky akcie organizované Hvezdárňou a planetáriom v Prešove majú vstup zdarma a podľa potreby si môžu požičať odborné časopisy a knihy z knižnice HaP. Na mimoriadne podujatia sú pozývaní osobitnými pozvánkami a pravidelne im zasielame Astronomický informátor. Tiež majú možnosť zúčastňovať sa na odborných astronomických seminároch a expedíciách, ktoré SAS pri SAV organizuje. Ďalšie výhody pre všetkých členov SAS pri SAV sú uvedené na www.sas.astro.sk. Väčšina členov našej odbočky sa aktívne zúčastňuje na akciách odbočky, ako aj celej Spoločnosti. Spája ich príslušnosť k hvezdárskej komunite, dlhodobé vzájomné vzťahy a spoločný záujem o astronómiu a jej rozvoj.

RNDr. Danica Jančušková,
bývalá predsedníčka odbočky SAS pri SAV v Prešove