Seminár pozorovateľov medziplanetárnej hmoty – 25.-27.10.2018

Hvezdáreň a planetárium v Prešove organizuje v dňoch 25. až 27. októbra 2018 „Seminár pozorovateľov medziplanetárnej hmoty“ na hvezdárni v Roztokoch.

Pozvánka na seminár
Registračný formulár – návratka

Obsahom seminára bude prezentovanie a výmena odborných poznatkov a skúseností v oblasti pozorovania medziplanetárnej hmoty. Nakoľko pozorovanie MPH má bohatú históriu a tradíciu vo väčšine astronomických zariadení práve tento seminár poskytuje priestor pre prezentovanie širokého spektra tém z oblasti pozorovania MPH, najmä pozorovania meteorov – metód a techník, histórie pozorovania meteorov na jednotlivých hvezdárňach a pod., pozorovania komét, meteoritov, slovenských meteoritov a ďalších príspevkov spadajúcich do oblasti MPH.

Počas seminára je možnosť vystavenia a prezentovania posterov a fotografií.

Počet účastníkov seminára je limitovaný počtom ubytovacích miest (25). Vzhľadom na limitovanú ubytovaciu kapacitu si organizátor vyhradzuje právo uprednostniť účastníkov s príspevkami pred pasívnymi účastníkmi.

Tešíme sa na stretnutie!

V prípade akýchkoľvek otázok, spresnení, pripomienok a návrhov nás prosím kontaktujte.

Vybavujú:
R. Tomčík,  tomcikastropresov.sk
J. Sadiv,    sadivastropresov.sk

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

7.11.2018:

V dňoch 25. – 27. októbra 2018 sa v priestoroch hvezdárne Roztoky konal Seminár pozorovateľov medziplanetárnej hmoty. Podujatie prebiehalo v kruhu „zainteresovaných“ priaznivcov tejto oblasti astronómie. A nebolo to len o medziplanetárnej hmote. Prvou prednáškou sme si pripomenuli vznik prvej ľudovej hvezdárne na Slovensku, ktorá vznikla v Prešove. Tento pre nás dnes už historický okamžik nastal 28. októbra 1948, teda pred sedemdesiatimi rokmi, preto termín seminára bol veľmi priaznivý na pripomenutie si tejto udalosti. Prednáška „Výučba astronómie pre budúcich učiteľov fyziky“ bola podnetná hlavne pre študentov fyziky. Dr. Csatáryová ňou prezentovala predovšetkým spôsob a metódy výučby astronómie na hodinách fyziky. „Meteorit Kňahyňa“ – o jeho histórii sme sa dozvedeli zo zaujímavej prednášky Dr. Rapavého. Problematike sa autori podrobnejšie venovali v súvislosti s Parkom tmavej oblohy Poloniny, v obci Zboj bol inštalovaný model meteoroidu. Pozorovanie zákrytov a zatmení nám priblížil Matej Korec z HaP v Žiari nad Hronom. To, že sme boli kometárnou veľmocou v dobe Československej socialistickej republiky odznelo v prednáške Dr. V. Bahýľa, ktorú odprednášal v zastúpení M. Korec, a zároveň sme sa dozvedeli niečo o fotometrických pozorovaniach komét kamerou MI G2-1600 nad hvezdárňou „Júlia“ vo Zvolenskej Slatine. Dozvedeli sme sa aj to, ako funguje robotický držiak statickej kamery na pozorovanie meteorov vyrobený 3D tlačiarňou. Podrobnými informáciami o asteroidoch a pozorovaní meteorov na Hvezdárni v Michalovciach prispel Dr. Zdeněk Komárek prostredníctvom dvoch prednášok. V závere odznela prednáška, v ktorej boli zhrnuté  informácie o pozorovaní meteorov pomocou videotechniky na hvezdárni v Roztokoch, ktorú pripravil a predniesol Mgr. Ján Sadiv.

V piatok popoludní sme spoločne navštívili Dukelský priesmyk a pripomenuli si tak spoločne okamihy Karpatsko-duklianskej operácie počas druhej svetovej vojny.

Pri záverečnom zhodnotení sa všetci zúčastnení zhodli, že seminár mal veľmi dobrú úroveň, preto veríme, že sa nám aj v budúcnosti podarí zorganizovať podobné podujatie s ešte väčším počtom účastníkov.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Niekoľko fotografii z podujatia si môžete pozrieť tu.