Sme proti výstavbe apartmánového domu Bélier

Aktualizácia k 29.4.2024

Dňa 25.4.2024 sa konalo 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré do rokovacieho programu zahrnulo v bode 18-prerokovanie petície proti výstavbe apartmánového domu Bélier na Dilongovej ulici. Prerokovanie predložil Ing. arch. Patrik Panda, vedúci odboru hlavného architekta mesta Prešov.

Našu účasť na jednaní sme v rámci vystúpenia využili na opätovné vyslovenie obáv z realizácie stavby deklarovaných rozmerov a účelu a to nie oba v súvislosti  s nepochybnou degradáciou podmienok pre činnosť hvezdárne a bývania na Dilongovej ulici, ale aj pre očakávanie neúnosných dopravných situácií s dopadom na  veľkú časť širšieho centra nášho mesta.

Vedenie mesta sa slovami nášho primátora vyjadrilo o zámere postúpiť túto agendu na vládnu úroveň v čase, kedy bude definitívne ukončené posudzovanie dopadov navrhovanej stavby na životné prostredie.

Viliam Kolivoška, riaditeľ HaP 

Aktualizácia k 1.3.2024

Vážení priaznivci a podporovatelia prešovskej hvezdárne!

Predchádzajúci rok sme prakticky od samotného začiatku pracovali na odvrátení navrhovanej výstavby. Pracovali sme spolu s vami a za vašej výdatnej pomoci, ktorej sa nám aj dnes dostáva vo vyjadrovaní podpory. Osobitým a veľmi preukázateľným spôsobom vnímania problémov prešovskej hvezdárne je podpis pod štyri tisícky hlasov v petícii, s výsledkami ktorej je aktuálne už oboznámená aj prešovská radnica.

Návštevníci nášho mesta ale aj my, ktorí tu žijeme sme presvedčení, že je to krásna oblasť Slovenska, ktorá má čo ponúknuť. Tak v prírodnom a historickom duchu ako aj pri vnímaní jeho moderného kultúrneho, architektonického a celospoločenského rozmeru. Zároveň si však uvedomujeme aj existenciu mnohých problémov, ktoré koniec koncov aj prežívame. Objektívne mnohé súvisia s pokrokom a modernizáciou, ktoré tu chceme a potrebujeme, avšak udržateľnosť a rešpektovanie iných chápeme ako princíp, ktorý v dnešnej dobe musí byť uplatňovaný všade, a ak sa tak stane aj tu, tak si našu hvezdáreň udržíme.

Posudzovanie výstavby prebieha v súčasnej dobe na MsÚ Prešov a prítomnosť zástupcu HaP v Prešove aktívne využívame už aj s právnou pomocou od začiatku tohto roka. Za to, čo ste pre nás dosiaľ urobili a za vašu podporu, ktorú vidíme aj v návštevnosti organizácie sme vám veľmi povďační.

Viliam Kolivoška, riaditeľ HaP 

Aktuálne k 23.3.2022

Ďakujeme všetkým zúčastneným za vyjadrenie podpory, ktorú sme po ohlásení plánov na výstavbu tak potrebovali.

Osobitné poďakovanie chceme venovať jednotlivým aktivistom tejto podpory, ktorí sa zaslúžili o viac ako 1 200 podpisov v petičných hárkoch. K dnešnému dňu evidujeme fyzicky podpísaných cez 2 000 odporcov výstavby.  Od 1. 4.2023 plánujeme petíciu ukončiť a pripraviť jej postúpenie predstaviteľom mesta Prešov, spolu so zadokumentovanou elektronickou formou, kde evidujeme tiež približne 2 000 podpisov. Ešte raz, veľká vďaka. Riaditeľ HaP V. Kolivoška

SME PROTI:
 1. tieneniu a obrovského nárastu nočného osvetlenia v lokalite – faktor
  upierania nároku na plnenie účelu hvezdárne vo sfére pozorovania Slnka a
  nočných pozorovaní
 2. navyšovaniu technologického hluku a vytláčaniu unikátnych živočíšnych
  druhov z lokality (kolónia netopierov) – faktor a poškodzovania zdravia a devastovania prírody
 3. neúnosnému preťaženiu lokality stavebnou činnosťou a prevádzkovaním
  budov – faktor narušenia  celej infraštruktúry

Prevádzka samotného planetária pri ročnom objeme 20 000 návštevníkov je ohrozená a budúcnosť neistá, ak nedôjde k zosúladeniu potrieb bývania, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a možností ďalšej výstavby v tejto štvrti nášho mesta.

Sme ohrozovaní plánmi rozbehnúť na Dilongovej ulici výstavbu ohromujúcich rozmerov
a vítame akúkoľvek formu občianskej podpory!

ZACHRÁŇME HVIEZDY NAD PREŠOVSKOU HVEZDÁRŇOU!