Sme proti výstavbe apartmánového domu Bélier

SME PROTI:
 1. tieneniu a obrovského nárastu nočného osvetlenia v lokalite – faktor
  upierania nároku na plnenie účelu hvezdárne vo sfére pozorovania Slnka a
  nočných pozorovaní
 2. navyšovaniu technologického hluku a vytláčaniu unikátnych živočíšnych
  druhov z lokality (kolónia netopierov) – faktor a poškodzovania zdravia a devastovania prírody
 3. neúnosnému preťaženiu lokality stavebnou činnosťou a prevádzkovaním
  budov – faktor narušenia  celej infraštruktúry

Prevádzka samotného planetária pri ročnom objeme 20 000 návštevníkov je ohrozená a budúcnosť neistá, ak nedôjde k zosúladeniu potrieb bývania, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a možností ďalšej výstavby v tejto štvrti nášho mesta.

Sme ohrozovaní plánmi rozbehnúť na Dilongovej ulici výstavbu ohromujúcich rozmerov
a vítame akúkoľvek formu občianskej podpory!

Dovoľujeme si informovať všetkých priaznivcov prešovskej hvezdárne a planetária o umiestnení petičných hárkov v priestoroch našej organizácie a sú tiež k dispozícii – NA STIAHNUTIE.

ĎAKUJEME.