páter Pavol Gábor, SJ, PhD.

Riaditeľ arizonského pracoviska Vatikánskeho observatória


Vatikánske observatórium včera a dnes (16.7.2021)


Sme vo vesmíre sami? (25.9.2015)

Stretnutie s pátrom Gáborom,
vedúcim arizonského pracoviska Vatikánskeho observatória,
pri príležitosti jeho vystúpenia na Hvezdárni a planetárium v Prešove

 

Anotácia

Už Anaxagorás (5. stor. pred Kristom) uvažoval o existencii množstva obývaných svetov, ale k objavu prvej planéty mimo Slnečnú sústavu došlo až v roku 1995. Dnes astronómovia poznajú asi 2000 takých exoplanét. Aké sú súčasné a plánované projekty výskumu v tejo oblasti? Kedy budeme schopní zistiť, či na niektorej exoplanéte je život podobný pozemskému?

Prednáška sa orientuje na súčasné prírodovedecké bádanie v oblasti astrobiológie s dôrazom na exoplanéty. Vymenúva rôzne prístupy (abiogenéza, pozemské extrémofilné organizmy, život v Slnečnej sústave atď.), a v ďalšej časti sa venuje jednotlivým metódam detekcie exoplanét a vývoju metód určených na ich charakterizáciu. Uvádza tému spektroskopických známok života.

Na doplnenie v rámci besedy je pripravený obrazový materiál o Vatikánskom observatóriu, o dejinách debaty o kozmickom pluralizme (mnohosť obývaných svetov), o ideologizácii históriografie vedy, ako aj animácie na ilustrovanie kozmických škál (že najmä úplným laikom prospeje séria animácii, m.i. z Haydenovho planetária v New Yorku a Adlerovho v Chicagu, aby si uvedomili základný kontext: veľkosť Slnečnej sústavy, našej Galaxie, našej Miestnej superkopy galaxií, pozorovateľný vesmír a náš vesmír ako celok).

Kto je páter Pavol Gábor?
  • košický rodák (nar. 1969)
  • vyštudoval fyziku elementárnych častíc na MFF UK v Prahe
  • v rámci štúdia pobýval v CERNe a v Grenobli
  • v r. 1995 vstúpil do jezuitského rehoľného rádu. Kňazom je od r. 2004
  • študoval filozofiu v Krakove a teológiu v Paríži, kde aj získal doktorát z astrofyziky
  • pracuje na Vatikánskom observatóriu v Arizone
  • zaoberá sa vývojom astronomických prístrojov
  • od r. 2011 riadi arizonské pracovisko Vatikánskeho observatória

Stretnutie sa uskutočnilo 25. septembra v dvoch termínoch: 17:00 a 19:30 hodine.
Voľným pokračovaním podujatia o 19:30 hodine bol program akcie Noc na hvezdárni.
Vstupné: 1€ (2€)

Plagát vo formáte pdf