Metodický materiál pre školy

Metodický materiál pre školy je oblasť činnosti, ktorej naši kolegovia v minulosti venovali veľkú pozornosť. Tisíce výtlačkov zasielaných po celom území Východoslovenského kraja dnes nahrádzame dátovými súbormi na webovej stránke. Veríme a sme toho názoru, že principiálne spracované témy aj s odstupom času môžu vo vzdelávaní byť v mnohom nápomocné.
Predovšetkým fyzikálne procesy a zákonitosti alebo aj pozorovacie metódy, to sú okruhy tém, s ktorými vám následne na vaše požiadanie vieme pomôcť pri návšteve nášho zariadenia.

Vážení pedagógovia, Vaše reakcie na ponuku metodických materiálov radi prijmeme na adrese hapastropresov.sk. Uvítame informácie týkajúce sa miesta Vášho pôsobenia a špecializáciu.

Mgr. Viliam Kolivoška, riaditeľ HaP v Prešove

Zoznam metodického materiálu:
 1. Prvé predstavy o vesmíre
 2. Obdobie veľkých premien v astronómii HELIOCENTRIZMUS
 3. Základné astronomické pojmy
  1. Abecedný zoznam zvýraznených pojmov
 4. Astronómia v príkladoch
 5. Slnko
 6. Ako pozorovať Slnko
 7. Zem ako planéta
 8. Slnečná sústava
  1. Tabuľky
 9. Astrotesty
  1. Otázky
  2. Odpovede
 10. Albert Einstein – k 100. výročiu narodenia (1979)
  1. Obrázky
 11. Orientácia na Zemi a oblohe – vystrihovačky
  1. Manuál
 12. Ako pozorovať meteory, analýza magnitúd a osobných chýb vizuálnych pozorovaní meteorov
  1. Tabuľky
 13. Newtonov gravitačný zákon, gravitačné pole a Keplerove zákony
 14. Čas a kalendár
   1. Vzťah medzi miestnym a stredoeurópskym časom
 15. Astronomické súradnicové systémy a orientácia na oblohe
 16. Pracovné listy pre 4. ročník ZŠ
  1. Metodické poznámky
  2. Prílohy
 17. Vývoj ďalekohľadov a astronomických komôr a amatérska konštrukcia ďalekohľadov
 18. Hmota z prázdnoty utvořená
  1. Obrázky
 19. Základy astronomickej fotografie
 20. História raketovej techniky a raketových motorov
 21. Premenné hviezdy
  1. Graf a tabuľka
 22. Gravitační kolaps a fyzika černých děr
  1. Obrázky
 23. Medzihviezdna hmota
 24. Návrh plánu práce astronomických krúžkov pre 5. až 8. ročník ZŠ
 25. Špeciálna teória relativity
  1. Opravy
 26. Výskum kozmu pomocou umelých družíc a kozmických sond
 27. Rádioastronómia
 28. Rozvíjanie dialekticko-materialistického obrazu sveta na vyučovacích hodinách fyziky
 29. Vzorové plány práce astronomických krúžkov pre 3. a 4. ročník ZŠ
  1. Príloha
 30. Vznik a vývoj hviezd
 31. Podivná kvarková hmota
  1. Obrázky
 32. Inflačný vesmír
  1. Obrázky
 33. Človek vo vesmíre
 34. Galaktická a mimogalaktická astronómia
 35. Základné poznatky o tvorbe audiovizuálnych programoch
 36. Vzdialenosti a veľkosti rôznych objektov vo vesmíre
 37. Filozofia a astrofyzika
 38. Meteorológia
 39. Pohyby telies v slnečnej sústave
 40. Využitie počítačov v astronomických zariadeniach a v astronomických krúžkoch