Podrobný popis organizácie návštevnosti

Náš aktuálny mesačný rozvrh programov vám umožní orientáciu v podujatiach, ponúkaných predovšetkým v termínoch: streda (dve v mesiaci), štvrtok a sobota. Iba niektoré druhy podujatí sú umiestňované aj v ostatné dni v týždni. Všetky termíny v tejto časti nášho návštevného kalendára sú vyhradené pre návštevy jednotlivcov, nie organizovaných skupín.

Počas pracovných dní v období prázdnin operatívne umožňujeme vstup verejnosti aj v ďalších v termínoch, ktoré nájdete zverejnené na – Rezervačný kalendár. Tieto termíny nie sú zahrnuté v aktuálnom Programe pre verejnosť.

VSTUPNÉ:
V tomto prípade ak ponúkame účasť na detskom programe,
cena vstupenky je v zverejnenom termíne 1,50 €,
v prípade náhodilých návštev mimo zverejnený termín 2,50 €,
minimálne však 8 € za predstavenie do 20 minút trvania,
pri dlhších programoch 12 €.
Ak v takýchto dňoch ponúkame program pre dospelých,
cena vstupenky je 2,50 €,
v prípade náhodilých návštev mimo zverejnený termín 3 €,
minimálne však 15 € za predstavenie v trvaní do 40 minút,
a v prípade požiadavky na hudobný program 3 €,
minimálne však 25 € za predstavenie.

Pri osobitných požiadavkách organizovaných návštev v mimopracovných dňoch je od počtu 15 osôb jednotné vstupné za osobu 3 €, resp. je cena za predstavenie v závislosti od požiadaviek stanovená na minimálne 50 €.

Dovoľujeme si vás ešte upozorniť na:

  • jednotnú výšku vstupného – zľavy zo vstupného priznávame iba v prípade skupinových návštev a ∗¹
  • hotovostnú formu úhrady vstupného
  • rezerváciu vstupeniek na podujatie – je možná, ale nie nevyhnutná

∗¹  50 % zľavu zo vstupného priznávame držiteľom zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily z územia celého Slovenska a
100 % zľavu vojnovým veteránom

Pobyt vo hviezdnej sále môže u niektorých osôb ale predovšetkým u detí do troch rokov vyvolávať negatívne reakcie. V záujme zachovania nerušeného priebehu našich podujatí prosíme predovšetkým rodičov, aby prítomnosť malých ratolestí na podujatiach tohto druhu zodpovedne zvažovali.