Vzdelávacie audiovizuálne programy v planetáriu

Alžbetkin vesmír

Program určený predovšetkým pre žiakov 3. ročníka ZŠ.
Je však vhodný aj pre ostatné zvedavé deti, ktoré sa chcú dozvedieť niečo o tom, prečo je nebo modré, prečo je vo vesmíre ticho a iné záhady vesmíru.
Dĺžka trvania: 30 minút

Doska či guľa?

Program je vhodný pre 5. ročník ZŠ a astronomické krúžky.
Prostredníctvom rozhovoru dvoch postáv – pána učiteľa a astronóma sa v úvode približuje vývoj názorov na tvar našej Zeme v egyptskej, indickej a fenickej mytológii. Definitívnym dôkazom guľatosti Zeme je podrobný popis Magelhaesovej plavby okolo sveta, významného faktu v histórii poznávania tvaru našej Zeme. Po orientácii na oblohe (vyhľadanie Polárky, určovanie svetových strán, vysvetlení rotácie Zeme), nasleduje výklad obehu Zeme okolo Slnka, čo je spestrené prechádzkou ekliptikálnymi súhvezdiami. V závere je vysvetlené striedanie mesačných fáz.
Tento program je k dispozícii aj v poľskom jazyku.
Dĺžka trvania: 47 minút

Hviezdy nášho neba

Program je určený pre stredoškolákov a dospelých.
Zameriava sa na niektoré výnimočné hviezdy nášho neba a niektoré extrémne objekty – neutrónové hviezdy, pulzary, supernovy a čierne diery v súvislosti s najnovšími vedeckými výsledkami ich výskumu. Na pozadí rozprávania o oblohe počas školského roka, teda od jesene do leta, sú uvedené zaujímavé informácie o konkrétnych hviezdach, ako aj o vývoji hviezd vo všeobecnosti – od vzniku, cez najdlhšiu fázu ich existencie, až po zánik. Rozobraté sú záverečné štádiá vývoja hviezd podľa hmotností a tiež sú uvedené aj príklady hviezd v rôznych štádiách vývoja. Spomínajú sa aj niektoré zaujímavosti z histórie skúmania hviezd.
Dĺžka trvania: 40 minút

Jarná obloha

Program určený študentom stredných škôl a dospelým.
Patrí do cyklu programov o oblohe v jednotlivých ročných obdobiach. Cieľom programu je oboznámiť návštevníkov so vzdialenými galaxiami. V úvode sa stručne vysvetľuje začiatok astronomickej jari. Členovia klubu mladých astronómov, Oskar, Karol a Katka, sa stretávajú pod jarnou oblohou. Cez známe súhvezdia jarnej oblohy sa nazerá za hranice našej hviezdnej sústavy – našej Galaxie. Charakterizujú sa galaxie, kopy galaxií a kvazary. Astronomický obsah programu je podrobnejšie vysvetlený v rovnomennej textovej prílohe.
Dĺžka trvania: 21 minút

Jesenná obloha

Program určený študentom stredných škôl a dospelým.
Patrí do cyklu programov o oblohe v jednotlivých ročných obdobiach. Členovia klubu mladých astronómov, Oskar, Karol a Katka, sa stretávajú v planetáriu. Ich záujem sa sústreďuje na súhvezdia a objekty jesennej oblohy. V programe je vysvetlený pojem Miestnej skupiny galaxií. Spomínajú sa dvojhviezdy a viacnásobné hviezdy – ako najčastejšie formy existencie hviezd. Hovorí sa aj o tzv. kráľovských hviezdach. Ďalej sú charakterizované niektoré premenné hviezdy. V závere sa spomínajú meteory a meteorické roje. Astronomický obsah programu je podrobnejšie vysvetlený v rovnomennej textovej prílohe.
Dĺžka trvania: 22 minút

Letná obloha

Program určený študentom stredných škôl a dospelým.
Patrí do cyklu programov o oblohe v jednotlivých ročných obdobiach. Zámerom programu je popísať našu Galaxiu, jej tvar a zloženie. Spomínajú sa jej prvky – niektoré najjasnejšie hviezdy, hmloviny, otvorené a guľové hviezdokopy. Súčasne sa hovorí o charakteristických súhvezdiach letnej oblohy. Astronomický obsah programu je podrobnejšie vysvetlený v rovnomennej textovej prílohe.
Dĺžka trvania: 24 minút

 Mytológia a hviezdna obloha

Program je vhodný pre žiakov vyšších ročníkov ZŠ, stredoškolákov a dospelých.
Rozprávanie o antických mytologických predstavách, ich pôvode a význame. Najvýraznejším nebeským telesám – Slnku, Mesiacu a planétam – boli priradené božské vlastnosti. Mnohé súhvezdia nočnej oblohy predstavovali mytologické postavy, opradené tými najzaujímavejšími ľudskými a zvieracími príbehmi. Na pozadí týchto rozprávaní sa návštevník postupne oboznámi s najvýraznejšími súhvezdiami severnej hviezdnej oblohy a ich zvláštnosťami.
Dĺžka trvania: 41 minút

Obloha ako na dlani

Program určený pre nepočujúcich, bez hovoreného slova s uprednostnením vizuálnych efektov, podfarbených pôsobivou hudbou. Doplňujúce obrázky a jednoduchý text sa premietajú priamo na kupolu planetária na hviezdne pozadie. Po krátkej orientačnej prechádzke nočnou oblohou, ktorej účelom je spoznať niektoré výrazné súhvezdia, nasleduje ukážka pohybu planét po oblohe počas roka. Pôsobivé sú ukážky Jupiterovho systému mesiacov, družice, meteorov a obrovskej kométy. V závere sa predstaví slnečná sústava pri pohľade z veľkej vzdialenosti.
Dĺžka trvania: 40 minút

Obloha nad nami

Program vhodný pre prvú návštevu, určený dospelým a dospievajúcim.
Pútavou formou ponúka základné astronomické informácie tak, že návštevník získava všeobecný obraz o vesmíre, jeho stavbe, vzdialenostiach, o postavení Zeme vo vesmíre a dôsledkoch tohto postavenia pre život na Zemi a každodenný život človeka. Podujatie pokračuje uvedením doplnkových filmov.
Tento program je k dispozícii aj v jazyku anglickom, nemeckom, ruskom a francúzskom.
Dĺžka trvania: 25 minút

Po západe Slnka

Program vhodný pre vyššie ročníky ZŠ, stredoškolákov a dospelých.
Popisuje oblohu v istý jarný deň v 21. storočí v našich zemepisných šírkach, na severnom póle, na zemskom rovníku a na južnom póle. Okrem planét, najjasnejších hviezd a známych súhvezdí sa spomínajú najznámejšie galaxie, hmloviny a hviezdokopy, ktoré sú zároveň všeobecne charakterizované. Názorne je vysvetlený polárny deň a polárna noc. Spomenuté sú extrasolárne planéty a rádiová správa pre prípadné mimozemské civilizácie.
Dĺžka trvania: 40 minút

Pohľady na oblohu

Program je vhodný na doplnenie základného učiva prírodovedy 4. ročníka ZŠ.
Názorne sa ukazuje, ako sa prejavujú na oblohe pohyby Zeme okolo osi a okolo Slnka. Popisuje sa rozdiel medzi letným a zimným dňom. Ďalej nasleduje ukážka najznámejších súhvezdí a niektorých planét na nočnej oblohe. Vysvetlí sa, prečo vidíme Mesiac vo fázach a čo sú to kométy a meteory.
Tento program je k dispozícii aj v poľskom a maďarskom jazyku.
Dĺžka trvania: 38 minút

Potulky oblohou

Program je vhodný pre žiakov 1.-3. ročníkov ZŠ.
Čo je to Slnko a prečo je také veľké? Prečo cez deň na oblohe nevidíme hviezdy? Ako ďaleko sú hviezdy? Sú všetky rovnako jasné? Čo sú to súhvezdia? Ako vyzerá Veľký voz alebo Malý voz alebo Lýra? Počuli ste už niečo o Mliečnej ceste? Prečo planéty tiež žiaria na oblohe? Tieto a mnohé ďalšie otázky program pútavo skúma a zodpovedá.
Dĺžka trvania: 20 minút

Vesmír je náš svet

Program je určený žiakom 9. ročníka ZŠ, stredoškolákom a dospelým návštevníkom.
Stručný prehlad projekčných možností prístroja planetária pri vysvetľovaní niektorých astronomických javov a zákonitostí. Po popise prístroja nasleduje ukážka nočnej oblohy a niektorých významných súhvezdí, obohatená rozprávaním antických mýtických príbehov. Názorne sa vysvetľuje striedanie dna a noci a ďalej výška Slnka napoludnie v priebehu striedajúcich sa ročných období. Zaujímavá je ukážka oblohy pozorovateľnej zo severného pólu, z rovníka a z južného pólu. V závere sa zobrazuje zdanlivý pohyb najjasnejších planét po oblohe a vysvetlí sa príčina vzniku fáz Mesiaca a jeho viazaná rotácia.
Tento program je k dispozícii aj v poľskom jazyku.
Dĺžka trvania: 44 minút

Zimná obloha

Program je určený študentom stredných škôl a širokej verejnosti.
Patrí do cyklu programov o oblohe v jednotlivých ročných obdobiach. Dej sa odohráva v planetáriu, kde sa pod umelou hviezdnou oblohou rozvíja rozhovor hlavných postáv – Oskara, Karola a Katky o zimnej oblohe. Spomínajú sa typické zimné súhvezdia s najjasnejšími hviezdami a niektoré objekty (hmloviny, otvorené hviezdokopy), ktoré môžeme vidieť na zimnej oblohe volným okom alebo aj ďalekohľadom. Hovorí sa o vzdialenostiach hviezd, ďalej o rozdelení hviezd na skupinu trpaslíkov a skupinu obrov a nadobrov. Poukazuje sa na súvislosť medzi farbou hviezd a ich povrchovou teplotou. Načrtnutý je vývoj hviezd. Astronomický obsah programu je podrobnejšie vysvetlený v rovnomennej textovej prílohe.
Dĺžka trvania: 26 minút